Všeobecné podmienky

Podmienky pre prehliadanie internetovej stránky www.miribord.com

 

tieto Podmienky pre prehliadanie internetovej stránky www.miribord.com (ďalej aj ako „Podmienky) vydáva a schvaľuje obchodná spoločnosť Arsido s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 433 893, DIČ: 2120692090, IČ DPH: SK2120692090, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 126355/B; ku dňu 23.6.2022

 

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť Arsido s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 433 893, DIČ: 2120692090, IČ DPH: SK2120692090, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 126355/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“),vydáva tieto Podmienky za účelom informovania fyzických a právnických osôb o možnostiach Internetovej stránky www.miribord.com, o jej obsahu a o právnom základe prezerania a používania internetovej stránky (ďalej pre uvedenú internetovú stránku aj ako „Internetová stránka“).
 2. Tieto Podmienky sú vždy viditeľne zverejnené vo virtuálnom priestore Internetovej stránky.

Právny základ

 1. Prevádzkovateľ ako podnikateľský subjekt prejavil vôľu v budúcnosti realizovať vlastný podnikateľský projekt zameraný na možnosť obstarania služieb uvedených v článku 3 prostredníctvom virtuálneho priestoru Internetovej stránky. Zároveň v rámci aktuálnej prevádzky Internetovej stránky uvedené nie je možné, pričom Prevádzkovateľ realizuje zatiaľ iba výlučne „skúšobnú“ prevádzku Internetovej stránky, kde bez nároku na akékoľvek finančné protiplnenie (vo vzťahu k akýmkoľvek stranám) zverejňuje informácie a položky uvedené v článku 3.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Prevádzkovateľ uvádza, že v rámci prevádzky Internetovej stránky:
  1. Prevádzkovateľ nemá postavenie dodávateľa a/alebo predávajúceho podľa zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, podľa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), alebo podľa zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ani postavenie iného poskytovateľa služieb a/alebo predávajúceho, keďže pri prezeraní Internetovej stránky nedochádza akýmkoľvek spôsobom k uzavretiu akejkoľvek spotrebiteľskej a/alebo inej zmluvy,
  2. prezerajúci (resp. aj iný užívateľ) nemá postavenie spotrebiteľa a/alebo kupujúceho podľa zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, podľa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), alebo podľa zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ani postavenie iného objednávateľa služieb a/alebo kupujúceho, keďže pri prezeraní Internetovej stránky nedochádza akýmkoľvek spôsobom k uzavretiu akejkoľvek spotrebiteľskej a/alebo inej zmluvy,
  3. prostredníctvom virtuálneho priestoru Internetovej stránky sa nerealizujú akékoľvek úhrady plnení, platby, a/alebo platobné transakcie.
 3. Prevádzkovateľ zároveň uvádza, že nevykonáva činnosť, a ani v budúcnosti nebude vykonávať činnosť cestovnej kancelárie a/alebo cestovnej agentúry podľa zák. č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu.

Obsah a funkcionality Internetovej stránky

 1. V rámci virtuálneho priestoru Internetovej stránky („Typy na výlety a zážitky“) má Prezerajúci a/alebo iný užívateľ (ďalej spolu pre uvedenú osobu aj ako „Prezerajúci“) možnosť oboznámiť sa s ponukami podnikateľských a iných obdobných subjektov, ktorí odplatne (alebo aj bezodplatne) ponúkajú svoje služby na území Slovenskej republiky v rámci možností pre trávenie voľného času (ďalej pre uvedené subjekty aj ako „Poskytovatelia“, a v jednotnom čísle aj ako „Poskytovateľ“).
 2. Prezerajúci si obsah, resp. virtuálny priestor Internetovej stránky môže prezerať podľa vlastného uváženia. V rámci virtuálneho priestoru Internetovej stránky si Prezerajúci môže požadovaný obsah zvoliť rovnako aj v rámci osobitných funkcionalít Internetovej stránky, a to napr. z položiek podľa zamerania (Kultúra, Príroda, Aktívny oddych, Pamiatky, Relax, atď.), alebo z položiek podľa miesta (Západné Slovensko, Severné Slovensko, Južné Slovensko, Východné Slovensko, atď.). Internetová stránka môže obsahovať aj ďalšie funkcionality ako napr. voľba pre vstup zdarma, vhodnosť pre deti, priestor indoor- outdoor, atď.
 3. Po zvolení konkrétneho Poskytovateľa, resp. po zvolení opisu služieb konkrétneho Poskytovateľa, sa Prezerajúci môže oboznámiť najmä s nasledovnými informáciami o službách a produktoch Poskytovateľa, ktoré sa týkajú možností pre trávenie voľného času:
  1. opis miesta a lokality (vrátane fotografickej dokumentácie danej lokality),
  2. dostupnosť a občerstvenie,
  3. doplňujúce informácie,
  4. cenové podmienky,
  5. ďalšie informácie podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa.
 4. Prezerajúci má možnosť v rámci virtuálneho priestoru Internetovej stránky zvoliť aktiváciu funkcionality zasielania informácií o možnostiach pre nákup vstupov (vstupeniek) v rámci služieb podľa tohto článku od vybraných Poskytovateľov, kde v rámci uvedenej možnosti Prezerajúci prostredníctvom virtuálneho priestoru Internetovej stránky na uvedené účely Prevádzkovateľovi zašle svoju e-mailovú adresu (na ktorú budú Prezerajúcemu následne pravidelné zasielané informácie). Uvedený úkon Prezerajúceho nejakým spôsobom nezaväzuje k určitému konaniu, ani ním nedochádza k uzavretiu osobitného zmluvného vzťahu. Prezerajúci je zároveň oprávnený svoju žiadosť o zasielanie informácií podľa tohto bodu kedykoľvek odvolať, a to informovaním Prevádzkovateľa (napr. prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu otazka@miribord.com). Prevádzkovateľ má na uvedené účely zároveň vyhotovené zásady spracovania osobných údajov, ktoré sú umiestnené na https://miribord.com/sk/spracovanie-osobnych-udajov
 5. Virtuálny priestor Internetovej stránky obsahuje cestopisné a iné články týkajúce sa rôznych miest a lokalít na území Slovenskej republiky.
 6. Prevádzkovateľ je rovnako oprávnený uskutočňovať zber, spracovanie a analýzy anonymných informácií o používaní Internetovej stránky, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vzťahy s Poskytovateľmi

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že nemá postavenie obchodného zástupcu Poskytovateľov, a ani s Poskytovateľmi nemá uzavretý akýkoľvek odplatný obchodný vzťah, v rámci ktorého by bol oprávnený akýmkoľvek spôsobom konať v mene Poskytovateľov pri uzatváraní zmluvných vzťahov s Poskytovateľmi.
 2. Prevádzkovateľ sa zároveň akýmkoľvek spôsobom nepodieľa na možnom budúcom zmluvnom vzťahu medzi Prezerajúcim a Poskytovateľom a nezodpovedá za akékoľvek možné a/alebo budúce nároky (napr. nároky zo zodpovednosti za vady služieb, a/alebo nároky na náhradu škôd a iných plnení), ktoré má a/alebo môže mať Prezerajúci voči Poskytovateľovi z titulu uzavretia spotrebiteľskej a/alebo inej zmluvy medzi Prezerajúcim a Poskytovateľom. V tejto súvislosti príslušnú spotrebiteľskú zmluvu podľa zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, podľa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), alebo podľa zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, alebo aj akúkoľvek inú zmluvu (ak bola takáto zmluva reálne uzavretá); uzatvára Prezerajúci priamo s Poskytovateľom (bez akéhokoľvek zapojenia Prevádzkovateľa).

Predmety právnej ochrany

 1. Internetová stránka a všetky jej súčasti a obsah majú povahu súboru autorských diel (najmä grafické diela, fotografické diela, slovesné diela, a iné) v majetku Prevádzkovateľa, a počítačových programov, zvukových záznamov, alebo audiovizuálnych záznamov v majetku Prevádzkovateľa, kde všetky uvedené predmety právnej ochrany sú chránené zákonom č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon), pričom bez preukázateľného súhlasu Prevádzkovateľa, resp. bez uzatvorenia platnej licenčnej zmluvy nie je možné uvedené autorské diela, počítačové programy, zvukové záznamy, alebo audiovizuálne záznamy akýmkoľvek spôsobom používať, alebo s nimi nakladať. V prípade porušenia uvedeného, sa môže porušovateľ, resp. zodpovedná osoba dopustiť spáchania trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 zák. č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon).
 2. Zároveň aj akýkoľvek ďalší obsah Internetovej stránky, alebo jej súčastí (ktorý nie je chránený autorským právom) nie je možné bez preukázateľného súhlasu Prevádzkovateľa akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, používať a/alebo kopírovať. V prípade porušenia uvedeného, sa môže porušovateľ, resp. zodpovedná osoba (okrem naplnenia skutkových podstát vyvolania nebezpečenstva zámeny podľa § 47 Obchodného zákonníka a/alebo parazitovania na dobrej povesti podľa § 48 Obchodného zákonníka), dopustiť rovnako spáchania trestného činu zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa § 250 zák. č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon).
 3. Fotografické diela (rovnako aj iné autorské diela), zvukové záznamy, alebo audiovizuálne záznamy zverejnené vo virtuálnom priestore Internetovej stránky so súhlasom Poskytovateľa (ktoré sa týkajú poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa, a Poskytovateľ ich odovzdal, resp. zaslal Prevádzkovateľovi na účely zverejnenia vo virtuálnom priestore Internetovej stránky), sú v majetku Poskytovateľa, a sú chránené zákonom č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon), pričom bez preukázateľného súhlasu Poskytovateľa, resp. bez uzatvorenia platnej licenčnej zmluvy nie je možné uvedené autorské diela, zvukové záznamy, alebo audiovizuálne záznamy akýmkoľvek spôsobom používať, alebo s nimi nakladať. V prípade porušenia uvedeného, sa môže porušovateľ, resp. zodpovedná osoba dopustiť spáchania trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 zák. č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon).

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky boli vyhotovené v slovenskom jazyku.
 2. Prevádzkovateľ má výhradné právo na aktualizácie, zmeny a/alebo úpravy týchto Podmienok.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť ku dňu 23.6.2022